Salgs og leveringsbetingelser

Anvendelse

Disse vilkår gælder for alt samarbejde mellem EFFIPRESS IVS (EFFIHUB IVS) (CVR 37280038) og Kunden, med mindre andet er aftalt med Kunden.

Disse vilkår er gældende, hvis Kunden har accepteret dem på en af følgende måder: (i) hvis vilkårene indgår som bilag til en fysisk indgået aftale, (ii) vilkårene har været vedhæftet i en e-mail med et tilbud, som Kunden har accepteret, (iii) hvis Kunden blev informeret i et brev eller e-mail, at al fremtidigt samhandel vil være underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser, (iv) hvis EFFIPRESS IVS ansatte på anden vis kan dokumentere, at disse vilkår er vedtaget af Kunden

Kommunikation

Al kommunikation med bindende vilkår mellem EFFIPRESS IVS og Kunden kan ske via e-mail, med mindre andet udtrykkeligt er anført i disse vilkår.

Kunden skal anvende de på www.effipress.com til en hver tid oplyste e-mails til al kommunikation med EFFIPRESS IVS.

Tilbud

Kunden kan som udgangspunkt acceptere et tilbud per e-mail, dog er der typer af aftaler og licenser hvor EFFIPRESS IVS tillige kræver en underskrift på det fysiske dokument, før en endelig aftale er indgået.

Hvis Kunden i sin accept henviser til eller vedhæfter egne indkøbsvilkår, finder disse ikke anvendelse uden EFFIPRESS IVS udtrykkeligt accepterer disse vilkår.

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og fortsætter, indtil det opsiges. Effihub har dog ret til straks efter bestillingen at afvise Kundens tilmelding og/eller køb af tillægsprodukter og/eller –ydelser uden angivelse af årsag.

Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til parternes aftale (et accepteret tilbud og disses vilkår) er kun gældende, hvis de er aftalt utrykkeligt mellem parterne på skrift eller via e-mail.

Support, udvikling og konsulentbistand

Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til EFFIPRESS IVS vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand (efter timedebitering), medmindre henvendelse kan henføres til opgaver/supportsager, hvorom der mellem Kunden og EFFIPRESS IVS udtrykkeligt er indgået anden aftale.

Betalbar bistand afregnes pr. påbegyndt time hvis EFFIPRESS IVS accepterer at arbejde uden depositum.

Henvendelser vedrørende priser, anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden bistand, betragtes dog ikke som betalbar bistand.

Kørsel afregnes pr. påbegyndt kilometer i henhold til statens kilometersatser. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden. EFFIPRESS IVS skal orientere Kunden om forventede rejseomkostninger, som estimeres forud for arbejdets påbegyndelse.

Reaktionstid

Det garanteres, at EFFIPRESS IVS iværksætter arbejde eller vender tilbage med en tidsplan på afleverede sager indenfor 2 hverdage efter sagens modtagelse.

EFFIPRESS IVS behandler og modtager sager fra mandag til fredag mellem 09:00 – 16:00, bortset fra helligdage.

På hverdage i tidsrummet 16:00 – 09:00 behandles sager kun efter aftale, og i så faldt til dobbelt takst

På lørdage, søndage og helligdage behandles sager ligeledes kun efter aftale og i så fald til tredobbelt takst.

Hastesager, dvs. sager, hvor reaktionstiden skal være mindre end 2 hverdage efter modtagelsen af sagen, behandles efter aftale og til dobbelt takst

Konsulentbistand efter timedebitering

Konsulentydelser ydes til EFFIPRESS IVS’ til envher tid gældende timepris inden for tidsrummet 09:00 – 16:00 på hverdage.

Konsulentbistand, der ydes til Kunden på Kundens foranledning uden for ovennævnte tidsrum, sker til forhøjet timepris/mod et tillæg på +50% af den gældende timepris. Dette gælder tillige, hvis kunden henvender sig uden for ovennævnte tidsrum, og EFFIPRESS IVS besvarer henvendelsen.

Bistand afregnes pr. påbegyndt time.

Bistand hos Kunden eller på en af Kunden anvist lokalitet afregnes ligeledes per påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når konsulenten træder ind af døren og sluttidspunktet er, når konsulenten forlader lokaliteten.

EFFIPRESS IVS kan kræve forudbetaling fra Kunden eller depositum, inden arbejdet iværksættes. EFFIPRESS IVS skal informere Kunden om dette, inden arbejdet iværksættes/anmodning om konsulentbistand accepteres.

Hosting

Der garanteres oppetid på min. 99%. Oppetid måles eksternt ved hjælp af Pingdom. Seneste måling af oppetid fremgår af EFFIPRESS IVS’ hjemmeside.

Kunden er bekendt med, at adgangen til Kundens IT-miljø/website kan blive afbrudt som følge af forebyggende vedligeholdelse eller som følge af forhold uden for EFFIPRESS IVSs kontrol.

Ved nedetid forstås, manglende tilgængelighed til ydelser, som direkte er forårsaget af EFFIPRESS IVS.

Utilgængelighed forårsaget af Kundens egne handlinger eller mangel på samme, udefrakommende omstændigheder, som EFFIPRESS IVS ikke har kontrol over, anses ikke for at være nedetid, som berettiger til refundering fra EFFIPRESS IVS. Udover allerede nævnte vilkår og betingelser, er EFFIPRESS IVS aldrig erstatningsansvarlig ved driftsforstyrrelser, afbrydelser, skader, fejl mv. Dette gælder også forhold som er udenfor EFFIPRESS IVS kontrol, det kan være oversvømmelse, strejker, krig, terror, lynnedslag, overbelastning eller fejl på eget eller fremmed netværk, systemnedbrud, arbejdsnedlæggelser eller lockout (også blandt EFFIPRESS IVS medarbejdere), fejl hos tredjepart eller øvrige force majeure hændelser mv.

Kunden skal selv kunne fremvise en troværdig rapport, der er i overensstemmelse med EFFIPRESS IVSs egne oppetids- og tilgængelighedstjek, for at være berettiget til kompensation.

Nedetid og driftsforstyrrelser kan anmeldes hele døgnet ved brug af ticketing system, e-mail eller døgntelefon.

Alle ændringer som i større eller mindre grad kan påvirke Kundens brug af sin ydelse, vil blive annonceret minimum 48 timer i forvejen.

Hosting aftaler kan opsiges med 1 måneds varsel til ophør ved afslutningen af betalingsperiode (som er kvartalsvis eller årlig).

Support

EFFPRESS IVS tilbyder produktsupport gennem diverse kanaler (f.eks. online dokumentation, online vidensbank, chat, forum osv.). Information om support kan altid findes online på www.effipress.com websiden.

Misbrugt af support – herunder f.eks. misbrug af EFFIPRESS IVS support personale kan resultere i øjeblikkelig lukning af aftalen.

Alle forslag, samt forbedringer og feedback modtaget fra Kunden, kan være brugt af EFFIPRESS IVS til at forbedre sine services, og det er EFFIPRESS IVS der til sidst vil blive ejeren af de implementerede ideer.

WordPress hosting

EFFIPRESS IVS tilbyder gratis flytning af WordPress baserede applikationer til EFFIPRESS IVS servere.

For websider der ikke er udviklet af EFFIPRESS IVS certificerede partnere, har EFFIPRESS IVS ret til at lave en kode analyse, samt afvise Kunden hvis f.eks. koden indeholder dele der kan påvirke EFFIPRESS IVS infrastruktur eller bringe servere i sikkerhedsfare.

Liste over EFFIPRESS IVS certificerede partnere kan altid findes på www.effipress.com

For optimal funktion af websiden kan EFFIPRESS IVS stille yderligere krav til Kunden (f.eks. foreslå, at et plugin skal skiftes pga. f.eks. overflødig antal af cookies sat af pluginet).

WordPress opdateringsservice

EFFIPRESS IVS tilbyder to opdateringsabonnementer, a) til WordPress websider uden Woocommerce og b) til WordPress websider med Woocommerce (eller andet shop modul).

Som regel accepterer EFFIPRESS IVS kun Woocommerce som e-commerce udvidelse til WordPress.

Opdateringsabonnement tegnes for 1 år ad gangen, medmindre andet er aftalt.

Gennem abonnementets varighed lover EFFIPRESS IVS kvartalsvis opdatering af alle elementer af en webside.

Evt. sikkerhedsproblemer, der kræver øjeblikkelig opdatering er også omfattet af abonnementet, og er udført sideløbende for de 4 hovedopdateringer.

Det er Kundens ansvar at have alle licenser og supportaftaler for tredjepartsprodukter, og hvis nødvendig, videregive denne information til EFFIPRESS IVS – alene til brug for selve opdatering. EFFIPRESS IVS videregive aldrig sådan information til andre parter.

Hvis en WordPress side er hacket under abonnementets varighed, tilbyder EFFIPRESS IVS gratis reetablering af websiden. EFFIPRESS IVS under sådan situation kan stille yderligere krav til Kunden vedrørende sidens tilgængelighed, samt foreslå og implementere yderligere sikkerhedsfunktioner på selve siden.

EFFIPRESS IVS har intet ansvar over evt. manglende opdateringer fra tredjepartsprodukter, eller andre kilder, der indeholder sikkerhedsfejl, som har ledt til sidens hack. I sådan situation EFFIPRESS IVS kan tilbyde yderligere hjælp mod betaling.

EFFIPRESS IVS efter hver opdatering sørger for at sidens funktionalitet er uændret, og udfører en række af tests for at sikre sidens korrekt funktionalitet. EFFIPRESS IVS er ikke ansvarlig for ændringer fra tredjepartsudbydere (f.eks. ændringer i plugins eller WordPress core), der kan ændre sidens funktionalitet. Evt. tilpasning i sådan situation kan udføres af EFFIPRESS IVS mod betaling.

EFFIPRESS IVS antager for alle websider, at alle custom ændringer og tilpasninger er lavet gennem plugins eller/og child tema, dvs. at Kunden har ikke indført ændringer direkte i selve plugins, tema eller WP Core.

Misligholdelse

Ved væsentlig misligholdelse kan EFFIPRESS IVS med øjeblikkelig virkning og uden varsel lukke for adgang til produkter. EFFIPRESS IVS refunderer ikke evt. restbeløb for forudbetalte ydelser eller produkter.

Hvis EFFIPRESS IVS gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærverende aftale, og misligholdelsen ikke berigtiges senest 30 dage efter, at påkrav herom er fremsat over for EFFIPRESS IVS på info@effipress.com, kan Kunden ophæve aftalen.

Udviklingsopgaver og immaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med EFFIPRESS IVSs udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører EFFIPRESS IVS.

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med EFFIPRESS IVSs udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

Ved egentlige udviklingsprojekter indgår Kunden og EFFIPRESS IVS en særskilt udviklingsaftale, der bl.a. regulerer rettighedsspørgsmålet.

EFFIPRESS IVS er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang EFFIPRESS IVS måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Kunden skadesløsholde EFFIPRESS IVS, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Priser og betaling

Alle priser opgivet af EFFIPRESS IVS er ekskl. moms og levering.

Betaling skal ske netto 8 dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt med Kunden.

Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler, og der beregnes rente iht. renteloven.

Hvis Kunden har forfaldne ubetalte regninger, er EFFIPRESS IVS berettiget til at suspendere enhver levering af yderligere produkter og ydelser, eller at hæve aftalen om levering af produkter og ydelser (herunder produkter og ydelser, som endnu ikke er leveret), eller kræve forudbetaling og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Ydermere forbeholder EFFIPRESS IVS sig retten til at afbryde Kundens forbindelse til al hosting/website service, indtil fuld betaling er sket (hostingkonto eller adgang til EFFIPRESS IVSs cloudsystemer/hosted applikationer).

Kundeportal og dokumentation

Hvis Kunden har abonnement, serviceaftale eller klippekort hos EFFIPRESS IVS, kan Kunden få tilsendt login informationer til EFFIPRESS IVSs kundeportal.

EFFIPRESS IVS leverer dokumentation til udført arbejde efter aftale med Kunden.

Ønsker Kunden egentlig dokumentation af Kundens IT-miljø/system eller brugervejledninger til Kundens IT-miljø/systemer, sker dette efter særskilt aftale og betaling. Det samme gælder vedligeholdelse af allerede udarbejdet dokumentati-on/brugervejledning.

Reklamation/fejl

Alle fejl og mangler skal meddeles skriftlig straks efter levering. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget, eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftlig til EFFIPRESS IVS, kan den ikke senere gøres gældende.

Enhver reklamation skal angive, hvad der er galt med EFFIPRESS IVSs leverance, og hvad Kunden præcis ønsker, at EFFIPRESS IVS skal foretage sig.

Kunden skal udførligt informere EFFIPRESS IVS om fejlens karakter, herunder hvor den optræder samt hvorledes den eventuelt kan genskabes.

EFFIPRESS IVS giver Kunden besked om, hvorvidt reklamationen kan imødekommes. EFFIPRESS IVS kan frit vælge, om der skal ske omlevering, udbedring eller gives et forholdsmæssigt afslag i prisen.

EFFIPRESS IVS yder omlevering/udbedring inden for rimelig tid.

EFFIPRESS IVSs ansvar for mangler omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slidtage, (ii) brug i strid med EFFIPRESS IVSs instruktioner, almindelig praksis samt ved brug til formål uden for aftalen, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end EFFIPRESS IVS, eller (iv) andre forhold, som EFFIPRESS IVS er uden ansvar for.

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er EFFIPRESS IVS ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

EFFIPRESS IVS er ikke ansvarlig for, at EFFIPRESS IVS’ ydelse opfylder lovgivning eller standarder, eller kan anvendes til bestemte formål, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt eller pr. e-mail.

EFFIPRESS IVS påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data der oplagres hos EFFIPRESS IVS og transmitteres til og fra Kundens hostingydelse via internettet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. Såfremt EFFIPRESS IVS pålægges erstatningsansvar for ulovlig informationsspredning, forpligter Kunden sig til at holde EFFIPRESS IVS skadeløs i alle henseender.

EFFIPRESS IVS er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af offentlige netværk, elnet og/eller tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre EFFIPRESS IVS har forsømt at begrænse ulemperne herved.

EFFIPRESS IVS er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er EFFIPRESS IVS ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Asnvarsfritagelsen består, så længe force majeure består.

Lovvalg og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Udgave

Gælder fra d. 1. januar 2017.